Firma Pierre Fabre uzyskała zatwierdzenie przez Komisję UE skojarzenia leków BRAFTOVI® i MEKTOVI®

Artykuł opublikowany: 2018-10-05 00:00:00 

 

Firma Pierre Fabre uzyskała zatwierdzenie przez Komisję UE skojarzenia leków BRAFTOVI® (enkorafenib) i MEKTOVI® (binimetynib) u dorosłych pacjentów z zaawansowanym czerniakiem z obecnością mutacji BRAF.

– Komisja Europejska wydała pozwolenie na dopuszczenie do obrotu dla preparatów BRAFTOVI + MEKTOVI dla wszystkich 28 państw członkowskich UE oraz dla Liechtensteinu, Islandii i Norwegii –

– KE zatwierdziła terapię na podstawie badania III fazy COLUMBUS, które wykazało, że mediana czasu przeżycia bez progresji choroby wynosi 14,9 miesiąca, a mediana całkowitego czasu przeżycia wynosi 33,6 miesiąca w porównaniu z odpowiednio 7,3 i 16,9 miesiąca w przypadku stosowania wemurafenibu w monoterapii –
 

 

Castres, Francja (20.09.2018r.) – W dniu dzisiejszym firma Pierre Fabre poinformowała, że Komisja Europejska (KE) przyznała pozwolenie na dopuszczenie do obrotu dla połączenia produktów leczniczych BRAFTOVI® (enkorafenib) i MEKTOVI® (binimetynib) do stosowania w leczeniu dorosłych pacjentów z nieoperacyjnym lub przerzutowym czerniakiem z obecnością mutacji BRAFV600, wykrytej przy użyciu zatwierdzonego testu1,2. Decyzja KE dotyczy wszystkich 28 państw członkowskich Unii Europejskiej (UE) oraz Liechtensteinu, Islandii i Norwegii.

 

„Niezwykle cieszy nas fakt, że dla europejskich pacjentów z zaawansowanym czerniakiem z mutacją BRAF dostępne będzie teraz połączenie produktów leczniczych BRAFTOVI® i MEKTOVI® jako nowa opcja leczenia” – powiedział Frédéric Duchesne, prezes i dyrektor generalny pionu farmaceutycznego Pierre Fabre. – „Wszyscy w Pierre Fabre dążymy do tego, aby pacjenci odczuli rzeczywistą różnicę. Dzięki ponad 30-letniemu doświadczeniu w dziedzinie onkologii, a także dziedzictwu w dermatologii, które mogliśmy wykorzystać w ramach współpracy z firmą Array Biopharma, byliśmy w stanie wykorzystać naszą wiedzę, aby pomóc wszystkim żyjącym z tą wyniszczającą chorobą. Dzisiejsza wiadomość inspiruje nas do dalszego wprowadzania  innowacji, z których skorzystają pacjenci.”

 

Decyzja KE, podjęta po wydaniu w lipcu pozytywnej opinii przez Komitet ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP) Europejskiej Agencji Leków (EMA), jest oparta na wynikach badania III fazy COLUMBUS3. Badanie to wykazało, że połączenie leków BRAFTOVI® 450 mg raz na dobę i MEKTOVI® 45 mg dwa razy na dobę istotnie poprawia medianę czasu przeżycia bez progresji choroby (PFS) w porównaniu z zastosowaniem samego wemurafenibu w dawce 960 mg dwa razy na dobę (odpowiednio 14,9 miesiąca i 7,3 miesiąca: współczynnik ryzyka [HR] 0,54, 95% przedział ufności [CI]: 0,41–0,71; dwustronne p < 0,001)3. Dane opublikowane we wrześniu 2018r. w czasopiśmie The Lancet Oncology4 wykazały, że leczenie połączeniem produktów leczniczych BRAFTOVI® i MEKTOVI® pozwala osiągnąć medianę całkowitego czasu przeżycia (OS) wynoszącą 33,6 miesiąca w porównaniu z 16,9 miesiąca w przypadku pacjentów leczonych wemurafenibem w monoterapii (HR 0,61, 95% CI: 0,47–0,79; p < 0,0001) w zaplanowanej analizie OS w badaniu COLUMBUS4. Najczęstszymi działaniami niepożądanymi (≥ 25%) występującymi u pacjentów leczonych połączeniem BRAFTOVI® i MEKTOVI® w zalecanych dawkach (n = 274 w dwóch badaniach fazy II oraz w badaniu COLUMBUS) były: uczucie zmęczenia, nudności, biegunka, wymioty, odwarstwienie siatkówki, bóle brzucha, bóle stawów, zwiększone stężęnie kinazy kreatynowej we krwi i bóle mięśni1,2. W badaniu COLUMBUS zdarzenia niepożądane podejrzane o związek z badanymi produktami leczniczymi, które doprowadziły do przerwania leczenia, wystąpiły u 6% pacjentów3,4.

 

„Decyzja Komisji Europejskiej stanowi ważny krok w kierunku poprawy rokowania u pacjentów z zaawansowanym czerniakiem z mutacją BRAF” – powiedział profesor Reinhard Dummer z Uniwersytetu w Zurychu, główny autor i wiceprezes Kliniki Dermatologii Szpitala Uniwersyteckiego w Zurychu, Szwajcaria, jeden z badaczy prowadzących badanie COLUMBUS. – „Lekarze i pacjenci będą teraz mogli wybierać połączenie produktów leczniczych BRAFTOVI® i MEKTOVI® jako skuteczną i dobrze tolerowaną opcję leczenia skojarzonego, która opóźnia progresję choroby i może potencjalnie wydłużać życie pacjentów.”

 

Istotne informacje na temat bezpieczeństwa oraz zalecenia dotyczące stosowania produktów leczniczych BRAFTOVI® i MEKTOVI® przedstawiono w Charakterystyce Produktu Leczniczego (ChPL), opublikowanej w Europejskim Publicznym Sprawozdaniu Oceniającym (EPAR) i udostępnionej we wszystkich językach urzędowych UE.

Pełna ChPL jest dostępna na stronie internetowej Europejskiej Agencji Leków: http://www.ema.europa.eu.

 

W dniu 27 czerwca 2018 roku partner Pierre Fabre, firma Array BioPharma, posiadająca wyłączne prawa do obu produktów leczniczych w Stanach Zjednoczonych (USA), poinformowała, że połączenie leków BRAFTOVI® i MEKTOVI® zostało dopuszczone przez amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków (FDA) do stosowania w leczeniu pacjentów z nieoperacyjnym lub przerzutowym czerniakiem z obecnością mutacji BRAFV600E lub BRAFV600K, wykrywanych badaniem zatwierdzonym przez FDA5,6. Produkt BRAFTOVI® nie jest wskazany do leczenia pacjentów z czerniakiem bez mutacji BRAF.

 

Informacje o przerzutowym czerniaku z obecnością mutacji BRAF

Czerniak rozwija się, gdy nieusunięte uszkodzenia DNA w komórkach skóry wywołują mutacje, uruchamiające proces namnażania i tworzenia się nowotworów złośliwych. Czerniak z przerzutami stanowi najniebezpieczniejszą, zagrażającą życiu postać nowotworu skóry, która charakteryzuje się niskim odsetkiem przeżycia pacjentów7,8. Do przerzutowego czerniaka może prowadzić szereg różnych mutacji genów lecz najczęściej występuje mutacja genu BRAF. Co roku w całej Europie diagnozuje się ponad 100 000 nowych zachorowań na czerniaka9, z czego blisko połowa ma związek z obecnością mutacji genu BRAF, których zablokowanie jest głównym celem terapii stosowanych w przypadku przerzutowego czerniaka 10–11.

 

Informacje o BRAFTOVI® (enkorafenib) i MEKTOVI® (binimetynib)

BRAFTOVI® (enkorafenib) to stosowany doustnie  drobnocząsteczkowy inhibitor kinazy BRAF, a MEKTOVI® (binimetynib) to stosowany doustnie drobnocząsteczkowy inhibitor MEK blokujący kluczowe enzymy w szlaku sygnałowym MAPK (RAS-RAF-MEK-ERK). Wykazano, że nieprawidłowa aktywacja białek będących elementami tego szlaku towarzyszy wielu nowotworom, w tym m.in. czerniakowi, rakowi jelita grubego, niedrobnokomórkowemu rakowi płuc, nowotworom tarczycy i innym.

 

Pierre Fabre posiada wyłączne prawo do rozwoju i komercjalizacji leków BRAFTOVI® i MEKTOVI® na całym świecie, z wyłączeniem USA i Kanady, gdzie takie prawa należą do Array BioPharma, Izraela, gdzie te wyłączne prawa posiada Medison oraz Japonii i Korei Południowej, gdzie wyłączne prawa do komercjalizacji obu leków należą do Ono Pharmaceutical.

 

BRAFTOVI + MEKTOVI – skrócona EU charakterystyka produktów leczniczych

Opisane produkty lecznicze będą dodatkowo monitorowane. Umożliwi to szybkie zidentyfikowanie nowych informacji o bezpieczeństwie. Osoby należące do wykwalifikowanego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane. Aby dowiedzieć się, jak zgłaszać działania niepożądane – patrz punkt 4.8. ChPL.

 

Nazwy produktów leczniczych: BRAFTOVI® (enkorafenib) kapsułki twarde 75 mg i kapsułki twarde 50 mg. MEKTOVI® (binimetynib) tabletki powlekane 15 mg.

 

Szczegółowe dane kliniczne:

Wskazania do stosowania: Enkorafenib w skojarzeniu z binimetynibem jest wskazany do leczenia dorosłych pacjentów z nieoperacyjnym lub przerzutowym czerniakiem z obecnością mutacji BRAF V600.

 

Dawkowanie i sposób podawania: Leczenie enkorafenibem w skojarzeniu z binimetynibem powinno zostać rozpoczęte i być nadzorowane przez lekarza mającego doświadczenie w stosowaniu przeciwnowotworowych produktów leczniczych. Dawkowanie: Zalecana dawka enkorafenibu wynosi 450 mg (sześć kapsułek 75 mg) raz na dobę, gdy lek jest stosowany w skojarzeniu z binimetynibem. Zalecana dawka binimetynibu wynosi 45 mg (trzy tabletki 15 mg) dwa razy na dobę (co odpowiada całkowitej dawce dobowej wynoszącej 90 mg), przyjmowane w odstępie około 12 godzin. Modyfikowanie dawek: Postępowanie lecznicze w przypadku wystąpienia działań niepożądanych może wymagać zmniejszenia dawki, tymczasowego przerwania podawania lub całkowitego odstawienia leku (pełne informacje przedstawiono w punkcie 4.2 ChPL). Sposób podawania: Do podawania doustnego. Kapsułki enkorafenibu należy połykać w całości, popijając je wodą. Lek można przyjmować niezależnie od posiłków. Enkorafenibu nie należy przyjmować w połączeniu z sokiem grejpfrutowym. Tabletki binimetynibu należy połykać w całości, popijając je wodą. Lek można przyjmować niezależnie od posiłków.

 

Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek z substancji pomocniczych wymienionych w punkcie 6.1 ChPL produktu BRAFTOVI® lub MEKTOVI®.

 

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania: Enkorafenib i binimetynib należy stosować w skojarzeniu. Przed rozpoczęciem leczenia enkorafenibem w skojarzeniu z binimetynibem należy potwierdzić u pacjenta obecność mutacji BRAF V600 za pomocą zatwierdzonego testu. Pełne informacje na temat następujących specjalnych ostrzeżeń i środków ostrożności dotyczących stosowania: Pacjenci, u których nastąpiła progresja choroby podczas leczenia inhibitorem BRAF, pacjenci z przerzutami do mózgu. Zaburzenia czynności lewej komory, krwotok, toksyczności oczne. Wydłużenie QT, nowe pierwotne nowotwory złośliwe, nowotwory złośliwe skóry i innych narządów, nieprawidłowości w badaniach laboratoryjnych oceniających czynność wątroby, zaburzenia czynności wątroby, zaburzenia czynności nerek, podwyższony poziom CK i rabdomioliza, nadciśnienie tętnicze, żylna choroba zakrzepowo-zatorowa (ŻChZZ), zapalenie płuc/śródmiąższowa choroba płuc, nietolerancja laktozy – patrz punkt 4.4 ChPL produktów BRAFTOVI® i MEKTOVI®.

 

Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji: Enkorafenib jest metabolizowany głównie przez CYP3A4. Dlatego należy unikać stosowania enkorafenibu w połączeniu z silnymi inhibitorami CYP3A4. Należy zachować ostrożność, stosując jednocześnie leki będące substratami CYP3A4 (inhibitory i induktory). Binimetynib jest metabolizowany głównie poprzez glukuronidację zależną od UGT1A1. Należy zachować ostrożność, stosując jednocześnie inhibitory i induktory UGT1A1. Pełne informacje przedstawiono w punkcie 4.5 ChPL.

 

Działania niepożądane: Podsumowanie profilu bezpieczeństwa: Najczęstszymi (≥ 25%) działaniami niepożądanymi występującymi u pacjentów z przerzutowym czerniakiem leczonych enkorafenibem w skojarzeniu z binimetynibem w zalecanych dawkach (n = 274) były: uczucie zmęczenia, nudności, biegunka, wymioty, odwarstwienie siatkówki, bóle brzucha, bóle stawów, podwyższony poziom CK we krwi i bóle mięśni. Pełne informacje przedstawiono w punkcie 4.8 ChPL leków BRAFTOVI® i MEKTOVI®.

 

Kompletne informacje znajdują się w pełnej ChPL, która jest dostępna na stronie internetowej Europejskiej Agencji Leków; http://www.ema.europa.eu.

 

 

Informacje o badaniu COLUMBUS

Badanie COLUMBUS (NCT01909453) jest dwuczęściowym, międzynarodowym, randomizowanym, otwartym badaniem III fazy, mającym na celu ocenę skuteczności i bezpieczeństwa stosowania skojarzenia BRAFTOVI® (enkorafenibu) i MEKTOVI® (binimetynibu) w porównaniu z monoterapią wemurafenibem i enkorafenibem. Badaniem objęto 921 pacjentów z miejscowo zaawansowanym nieoperacyjnym lub przerzutowym czerniakiem z obecnością mutacji BRAFV600 12. Wszystkie analizy drugorzędowych parametrów skuteczności, w tym prospektywnie zaplanowana analiza OS, mają charakter opisowy. Badanie COLUMBUS przeprowadzono w ponad 200 ośrodkach w Ameryce Północnej, Europie, Ameryce Południowej, Afryce, Azji i Australii.

 

Decyzja KE opiera się na wynikach badania III fazy COLUMBUS, które wykazało, że zastosowanie skojarzenia omawianych leków wydłużyło medianę czasu przeżycia bez progresji choroby (PFS) w porównaniu z wynikami uzyskanymi po zastosowaniu wemurafenibu w monoterapii (odpowiednio 14,9 miesiąca w porównaniu z 7,3 miesiąca: HR 0,54, 95% CI: 0,41–0,71; p < 0,0001)1–3. Zgodnie z danymi przedstawionymi podczas konferencji ASCO w czerwcu 2018 roku w zaplanowanej w badaniu COLUMBUS analizie całkowitego czasu przeżycia (OS), przy leczeniu opartym na skojarzeniu leków BRAFTOVI® i MEKTOVI® mediana OS wyniosła 33,6 miesiąca w porównaniu z 16,9 miesiąca w przypadku pacjentów otrzymujących wemurafenib w monoterapii (HR 0,61, 95% CI: 0,47–0,79; p < 0,0001)1–2,4. Działania niepożądane, które mogły być związane z badanym leczeniem, a które doprowadziły do jego przerwania, wystąpiły u 6% pacjentów3. Najczęstsze działania niepożądane stopnia 3–4, zaobserwowane u ponad 5% pacjentów, były następujące: podwyższony poziom gamma-glutamylotransferazy (9%), podwyższony poziom fosfokinazy kreatynowej (7%) i nadciśnienie tętnicze (6%)3’4.

 

Informacje o grupie Pierre Fabre

Pierre Fabre może poszczycić się szerokim wachlarzem produktów, od leków na receptę i ogólnodostępnych środków ochrony zdrowia po dermokosmetyki. Jest drugim co do wielkości laboratorium dermokosmetycznym na świecie, drugą co do wielkości francuską prywatną grupą farmaceutyczną oraz wiodącym producentem leków dostępnych bez recepty na rynku francuskim. Portfel produktów grupy obejmuje wiele światowych marek i franczyz, w tym: Eau Thermale Avène, Klorane, Ducray, René Furterer, A-Derma, Galénic, Elancyl, Naturactive, Pierre Fabre Health Care, Pierre Fabre Oral Care, Pierre Fabre Dermatologie i Pierre Fabre Oncologie.

 

W 2017 roku dochody Pierre Fabre sięgnęły 2 318 mln EUR, z czego 62% wygenerowała działalność międzynarodowa, a 61% pion dermokosmetyczny. Siedziba Pierre Fabre od zawsze znajduje się w południowo-zachodniej Francji. W chwili obecnej firma zatrudnia 13 500 osób na całym świecie, posiada oddziały i biura w 47 krajach oraz umowy dystrybucyjne w ponad 130 krajach. W 2017 roku Pierre Fabre przeznaczyła ok. 175 milionów EUR na prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie onkologii, leków neurologicznych, ogólnodostępnych środków ochrony zdrowia, leków dermatologicznych i dermokosmetyków.


86% udziałów w grupie Pierre Fabre należy do Pierre Fabre Foundation, uznawanej przez rząd francuski fundacji pożytku publicznego. Pozostałe udziały zostały nabyte przez pracowników grupy w ramach międzynarodowego akcjonariatu pracowniczego.

Niezależny francuski organ certyfikacyjny AFNOR po przeprowadzeniu audytu przyznał grupie Pierre Fabre świadectwo „wzorcowej” zgodności polityki odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstwa (CSR) z wymaganiami normy ISO 26000.


www.pierre-fabre.com

@PierreFabre


Bibliografia

[1] Europejska Agencja Leków. Charakterystyka Produktu Leczniczego BRAFTOVI® (enkorafenib). Ostatnia aktualizacja: wrzesień 2018 r. Dostępna na stronie: http://ec.europa.eu/health/documents/community-register/html/h1314.htm  

[2] Europejska Agencja Leków. Charakterystyka Produktu Leczniczego MEKTOVI® (binimetynib). Ostatnia aktualizacja: [wrzesień 208 r. Dostępna na stronie: http://ec.europa.eu/health/documents/community-register/html/h1315.htm

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Rozumiem