Klauzula Informacyjna

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - zwanym dalej RODO oświadczamy, że

I. Administratorem Twoich danych osobowych jest:

 1. Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej w Warszawie, ul. Roentgena 5, 02-781 Warszawa, zarejestrowane w Krajowym rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000223208, numer NIP 5262590732.
  Z Administratorem danych można skontaktować się poprzez adres email: sekretariat@ptcho.pl, telefonicznie pod numerem 576 177 077 lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
 2. Administratorem Twoich danych jest również Facebook Inc, który w zależności od regulaminów i zgód, które udzieliłeś może postępować inaczej.
 3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych w osobie Pani Hanny Rubaszewskiej, z którym można skontaktować poprzez email: inspektor@ptcho.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora. Z Inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 4. Twoje dane osobowe przetwarzane są w związku z prowadzeniem Fanpage Akademii Czerniaka w celu informowania Cię o aktywności, wsparcia działań podejmowanych przez Akademię Czerniaka, promowania wydarzeń, naszych produktów i usług, działań edukacyjnych,  informacji naukowych, badawczych, marketingowych, a także w celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych na portalu Facebook sposobów komunikacji.

II. Zakres ogólny:

 1. Zawarte w Klauzuli informacje zostały zredagowane dla naszych użytkowników Facebooka, a w szczególności dla członków naszego fanpage’a w celu przekazania informacji na temat gromadzenia danych osobowych, celach ich przetwarzania oraz prawach, które posiadają użytkownicy.
 2. Wszelkie działanie naszego fanpage’a jest zgodne z wymogami, które są zawarte w regulaminie Facebooka.
 3. Wszelkie informacje zawarte na Państwa profilu oraz aktywności wynikające z jego użytkowania są bezpośrednio administrowane przez Facebook.
 4. Nasz Fanpage administruje Państwa dane tylko i wyłącznie na potrzeby odpowiedzi na Państwa pytania, komentowanie wpisów oraz komunikacji z użytkownikami w ramach prowadzonej przez nas działalności oraz treści przez nas udostępnionych.
 5. Nasz Fanpage administruje Państwa danymi w oparciu o swój statutowy cel, jakim jest wspieranie i edukacja osób dotkniętych chorobą onkologiczną - Czerniak.

III. Dane osobowe- informacje o przetwarzaniu:

 1. Dane osobowe przetwarzamy na Fanpage. Przystąpienie do grupy na Fanpage jest całkowicie dobrowolne. Wszelkie przedstawiane przez Państwa informacje, w tym informacje dot. stanu zdrowia stosownie do brzmienia art. 9 ust.2 a i d) RODO są całkowicie dobrowolne.
 2. W każdej chwili możecie Państwo wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych (w zakresie, w jakim przetwarzanie odbywa się na jej podstawie) poprzez wysłanie maila na adres: inspektor@ptcho.pl.  Administrator wówczas usuwa wszelkie wpisy i treści, jakie Państwo zamieściliście na podstawie udzielonej zgody, co nie wpływa na zgodność z prawem tego przetwarzania, którego dokonano na podstawie w.w zgody przed jej wycofaniem.
 3. Poprzez funkcjonowanie naszego Fanpage’a zbieramy i przetwarzamy następujące rodzaje danych osobowych:
 • identyfikator Facebooka (zazwyczaj zawierający imię i nazwisko, które nie jest przez nas w jakikolwiek sposób weryfikowany w celu potwierdzenia prawdziwości danych);
 • zdjęcie profilowe (dzięki niemu w niektórych przypadkach możemy poznać Państwa wizerunek);
 • inne zdjęcia (które również mogą przedstawiać wizerunek) wynikające z relacji fanpage- użytkownik. Umieszczanie zdjęć pod naszymi postami jest z Państwa strony dobrowolne.
 • Inne informacje dot. stanu zdrowia przesłane czy zamieszczone przez Państwa dobrowolnie;
 • treść Państwa komentarzy oraz treść rozmowy prowadzonej przez aplikację Messenger (dzięki niemu możemy dowiedzieć się o Państwa adresie e-mail, numerze telefonu oraz opisu, który Państwo zawarliście w związku z okolicznościami naszej korespondencji).
 1. Państwa aktywność związana z korzystaniem z naszego Fanpage’a nie będzie archiwizowana poza serwisem Facebook.

IV. Podstawa prawna przetwarzania:

 1. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w oparciu o następujące podstawy prawne:
 • art. 6 ust. 1 lit. A) RODO w związku z art. 9 ust.2 a RODO  tj.  na podstawie Państwa zgody,
 • art. 9 ust. 2 lit. D) RODO w związku z celem statutowym Administratora, jakim jest profilaktyka nowotworowa i edukacja onkologiczna,
 • art. 6 ust. 1 lit. F) RODO, jakim jest uzasadniony interes Administratora – marketing bezpośredni usług i produktów; dochodzenie roszczeń.

V. Okres przechowywania danych

 1. Informacje na temat użytkowników, które posiadamy w wiadomościach prywatnych będą przechowywane na czas odpowiedzi na Państwa pytania lub do momentu zakończenia współpracy.
 2. W przypadku informacji, które posiadamy w ramach udostępnionych przez Państwa komentarzy, będą one dostępne na naszym serwisie do czasu usunięcia ich przez autora. W pozostałych przypadkach Państwa dane osobowe gromadzone przez Facebook tj. historia wpisów, historia aktywności w aplikacji Messenger, historia aktywności poprzez aplikację Instagram podlegają retencji na zasadach określonych regulaminem Facebooka.

VI. Komu przekazujemy Twoje dane osobowe:

 1. Współpracownikom – upoważnionym przez Administratora,
 2. Organom administracji państwowej w związku z realizacją przepisów prawa (np. Urząd Skarbowy) lub w związku z prowadzonym postępowaniem,
 3. Podmiotom upoważnionym na podstawie decyzji administracyjnych, orzeczeń sądowych, tytułów wykonawczych,
 4. Facebook – jeżeli za pośrednictwem tej platformy i aplikacji Messenger kontaktujesz się z nami – wówczas Facebook będzie także administratorem Państwa danych osobowych.

VII. Prawa użytkowników

 1. Każdy użytkownik posiada następujące prawa w zakresie danych osobowych:
  1. dostępu do treści swoich danych,
  2. prawo do uzyskania ich kopii (jeśli będzie istniała taka możliwość),
  3. prawo do ich sprostowania – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe,
  4. prawo do usunięcia, gdy dane osobowe nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane; gdy Państwa dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; gdy usuniecie jest niezbędne do wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa i ciążącego na Administratorze,
  5. prawo do ograniczenia przetwarzania, gdy dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie chcą Państwo żeby zostały usunięte; gdy dane nie są już potrzebne Administratorowi, ale mogą być potrzebne Państwu w celu dochodzenia roszczeń; gdy zauważycie Państwo, że dane są nieprawidłowe możecie żądać aby nie były one dalej przetwarzane przez czas, w którym Administrator sprawdzi ich prawidłowość.
  6. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania - Administrator przestanie wówczas przetwarzać dane osobowe w tych celach, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych osobowych istnieją dla Administratora ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec  interesów, praw i wolności danej osoby lub takie dane osobowe będą Administratorowi niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  7. prawo do przenoszenia (jeśli będzie istniała taka możliwość). Prawo do przenoszenia danych osobowych (Art. 20 RODO), tj. prawo otrzymania od nas Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Mogą Państwo przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Pani/Pana dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie Państwa zgody.

VIII. Inne postanowienia

 1. Jeśli dopatrzą się Państwo naruszeń co do przestrzegania ochrony danych osobowych z naszej strony, istnieje możliwość wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. W przypadku żądań odnośnie wizerunku prosimy o wskazanie konkretnego zdjęcia.
 3. Państwa dane osobowe nie są przez nas profilowane, a decyzje nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.
 4. Nie przekazujemy Państwa danych do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Rozumiem